Knelpunten in ons belastingstelsel; van aftrekpost naar lastpost

Geplaatst op 20 augustus 2015

bottleneck

 

Den Haag praat steeds serieuzer over de herziening van ons belastingstelsel. Wil Vennix, voorzitter van Register Belastingadviseurs*, ziet drie knelpunten die zouden moeten worden aangepakt. Wij geven zijn zienswijze graag door.

 

Pensioen in eigen beheer

‘Het pensioen in eigen beheer voor de direc­teur-grootaandeelhouder (dga) was in de jaren negentig een mooie aftrekpost. Maar de laatste jaren hebben allerlei inperkingen ervoor gezorgd dat de meeste ondernemers er dolgraag vanaf wil­len. Van een aftrekpost is het een lastpost geworden. Want het bedrag dat ondernemers op hun balans zien staan voor de pensioenvoor­ziening zal in veel gevallen lang niet genoeg zijn voor de daadwerkelijke uitkering van het pensioen. Dat komt omdat het rendement vaak structureel lager ligt dan de vier procent rekenrente die de fiscus voorschrijft. Daarbovenop lopen de fiscale en de commerciële pensi­oenberekeningsmethodes door de extreem lage marktrente steeds verder uit elkaar. Het is toch niet uit te leggen dat als je acht ton op je pensioenvoorziening hebt staan, je eigenlijk anderhalf miljoen nodig hebt om je verplichtingen waar te maken? Dat moet echt anders.

Mijn oplossing: geef ondernemers de keuze. Er is zo veel mogelijk. Het bedrag geheel of gedeeltelijk vrij la­ten vallen, dividend laten uitkeren, laten afkopen of de pensioenrech­ten zodanig verlagen dat ze passen bij de fiscale boekwaarde.
Bij al deze opties wordt er wel gewoon belasting betaald, vaak zelfs veel eerder dan bij een strikte toepas­sing van de pensioenregels het geval zou zijn. Wees niet te flauw, zou ik tegen de beslissers willen zeggen en ga soepel om met de re­gels. Alleen dan zal dit probleem in de toekomst niet meer bestaan

 

Box 3: onredelijke tarieven pensioen in eigen beheer

‘Dat er iets moet gebeuren met box 3 staat vast. Het systeem werkt en lange tijd was het gunstig voor ondernemers om zo veel mogelijk vermogen in box 3 te hebben en zo uit de ‘duurdere’ boxen 1 en 2 te blijven. Door de lage spaarrentes staat spaargeld tegen een extreem lage rente in box 3 ‘te niksen’. Onredelijk in mijn ogen, zeker voor kleinere vermogens. De oplossing is simpel: verlaag het belastingtarief op vermogen. De com­missie-Van Dijkhuizen deed al eens een goed voorstel om voor box 3 uit te gaan van de gemiddelde spaarrente over de laatste vijf jaar. Minder goed was dan weer het voorstel om dit te financie­ren door bv-ondernemers zwaarder te belasten. Neem van mij aan, heel veel bv’s maken geen substantiële winst. Een verzwaring van lasten voor deze groep is momenteel echt niet aan te raden.’

 

Fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers

01A Loesje_belastingdienst_kleiner‘Er moet zeker ook iets gebeuren met de fiscale verschillen tussen onder­nemers en werknemers. Een deel van degenen die voor de inkomstenbelas­ting worden aangemerkt als ondernemer zijn qua uitstraling en activiteiten nauwe­lijks te onderscheiden van werknemers. Het zijn veelal zzp’ers die sterk afhankelijk zijn van één opdrachtgever en nauwelijks ondernemersrisico hebben. En toch betalen zij duizenden euro’s min­der belasting dan collega’s op de werkvloer die wel ‘gewoon’ in loondienst zijn. Niet eerlijk vind ik.

Ik pleit daarom voor het aanpassen van de aftrekposten voor zelfstandigen. Het geld dat daarmee vrijkomt, moet gaan naar wat ik ‘echte ondernemers’ noem: bedrijven die voor substantiële bedragen investeren, risico’s lopen, voor innovatie zorgen en veelal ook personeel in dienst hebben. Ik zou zeggen: halveer de zelfstandigheidsaf­trek en laat ondernemers dat terugverdie­nen via investeringen. En ja, dat is lastig, want je praat over verworven rechten.’

Wil Vennix is sinds juni 2014 voorzitter van Register Belasting Adviseurs en is daarnaast directeur-aandeelhouder van De Beer Accountants en Belastingadviseurs.

Bron: Interview in Staal Magazine Interview Wil Vennix Magazine Staalbankiers

*Noot: RegisterBelastingadviseurs kortweg RB is onze beroepsgroep

Laat een reactie achter